KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Kim jesteśmy

Wody nas uczy pragnienie“ pisała Emily Dickinson. Dorosłe osoby lub dzieci z niepełnosprawnością woda nauczyła poszukiwania wolności. Szukając, znaleźli nas.

Jesteśmy grupą przyjaciół. Pasjonatów. Grupą ludzi, którzy wierzą, że dzieląc się pasją można dawać radość, przywracać wiarę, nadawać sens. Tak się złożyło, że wszystkich nas połączyła woda. Stowarzyszenie „To ma sens“ powstało w 2009 z inicjatywy kilkorga znajomych parających się w życiu zawodowym najprzeróżniejszymi aktywnościami. W pierwszym zamyśle Stowarzyszenie miało wspierać rodziców dzieci chorych, pomagając im odnaleźć się w świecie nie zawsze przyjaznym dla najsłabszych.

Stowarzyszenie poprzez realizację dwóch flagowych projektów: Aquaterapii oraz Nurkowania bez barier stara się rozwijać, usprawniać i uszczęśliwiać osoby z niepełnosprawnością. Aby robić to jak najbardziej profesjonalnie, Stowarzyszenie dba o szkolenie wolontariuszy. Niemal wszyscy pracujący w wodzie są instruktorami metody Halliwick oraz zostali przeszkoleni w systemie HSA (amerykańskiej federacji szkolącej nurków niepełnosprawnych).

Projekty i szkolenia wolontariuszy mogą być realizowane dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy oraz dzielnicy Ursynów.

Dziękujemy!

OPP – organizacja pożytku publicznego

Stowarzyszenie To Ma Sens posiada status organizacji pożytku publicznego od 2012 roku. Ze statusem OPP związane są szczególne uprawnienia, ale też i obowiązki.

 

Korzyści wynikające ze statusu OPP:
  • użytkowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach,
  • prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego
  • możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji
  • korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej
Obowiązki wynikające ze statusu OPP:
  • obowiązek sporządzenia i ogłoszenia rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności
  • obowiązek sporządzania i ogłaszania rocznego sprawozdania finansowego
  • zamieszczenie powyższych na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Oprócz tego organizacje pożytku publicznego podlegają specjalnemu nadzorowi właściwego ministra. Zgodnie z art. 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego nadzór sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego (Minister Pracy i Polityki Społecznej)

Więcej informacji na temat OPP przeczytasz tutaj

tms-waves-element